Bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve để bán đấu giá

PDF
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 2
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 3
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 4
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 5
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 6
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 7
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 8
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 9
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 10
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 11
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 12
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 13
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 14
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 15
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 16
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 17
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 18
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 19
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 20
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 21
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 22
bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve hình ảnh 23
Quan tâm đến quảng cáo?
1/23
PDF
Bắt đầu đấu thầu:
1.374 €
10.250 DKK
≈ 1.469 US$
đi tới đấu giá
Thương hiệu:  ABC
Mẫu:  Rækkegående harve
Loại:  bừa răng xoắn
Khối lượng tịnh:  2000 kg
Độ dài vận chuyển:  4.2 m
Địa điểm:  Đan Mạch Sønderjylland
Đặt vào:  nhiều hơn 1 tháng
Agronetto ID:  TW33783
Đấu giá:  1
Ngày thực hiện:  2024-04-24 20:57
Ngày kết thúc:  2024-04-25 09:26
Mô tả
Chiều rộng làm việc:  2.5 m
Các kích thước tổng thể:  4.2 m × 2.5 m × 1.2 m
Kích thước vận chuyển:  4.2 m × 2.2 m × 1.2 m
Tình trạng
Tình trạng:  đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Bừa răng xoắn ABC Rækkegående harve

Tiếng Anh
Make: ABC
Model: Rækkegående harve
Note: - til renholdelse i nyplantninger
Year: Unknown
Hours approx.: Unknown
Tires % good: 50
Width m: 2.50
Transport dim. (L x W x H) m: 4.20 x 2,20 x 1.20
Weight kg approx.: 2,000
Weight is estimated and non-binding: Yes
Is visually reviewed, but not fully tested in all functions: Yes
Visual condition (1-5) 5=best: 3
Technical condition (1-5) 5=best: 3
Categories:

Farm & Forest Equipment

,
 

Forest Equipment
Row front-mounted harrow. Hydraulic width regulation. Used for cleaning between forest new planting. Can also be used for cleaning in nurseries. Fold together so that the width is a maximum of 2.5 meters for transport. See more pictures and information - as well as other auctions at hiện liên lạc ABC Rækkegående harve - til renholdelse i nyplantninger
Fabrikat: ABC
Typ: Rækkegående harve
Hinweis: - til renholdelse i nyplantninger
Baujahr: Unbekannt
Stunden cirka: Unbekannt
Reifen % gut: 50
Breite m: 2.50
Transportmass (L x B x H) m: 4.20 x 2,20 x 1.20
Gewicht kg cirka: 2.000
Gewicht wird geschätzt und ist unverbindlich: Ja
Wird visuell überprüft, aber nicht in allen Funktionen vollständig getestet: Ja
Visuell Zustand (1-5) 5=am besten: 3
Technisch Zustand (1-5) 5=am besten: 3
Kategorien:

Landwirt & Forstmaschinen

,
 

Forstmaschinen
Reihen-Frontegge. Hydraulische Breitenregulierung. Wird für die Reinigung zwischen Waldneupflanzungen verwendet. Kann auch für die Reinigung in Gärtnereien verwendet werden. Für den Transport so zusammenfalten, dass die Breite maximal 2,5 Meter beträgt. Weitere Bilder und Informationen sowie andere Auktionen finden Sie unter hiện liên lạc ABC Rækkegående harve - til renholdelse i nyplantninger
Fabrikat: ABC
Model: Rækkegående harve
Note: - til renholdelse i nyplantninger
Årgang: Ubekendt
Timer ca.: Ubekendt
Dæk % gode: 50
Bredde m: 2.50
Transportmål (L x B x H) m: 4.20 x 2,20 x 1.20
Vægt kg ca.: 2.000
Vægt er estimeret og uforbindende: Ja
Er visuelt gennemgået, men ikke testet fuldt ud i alle funktioner: Ja
Visuel stand (1-5) 5=bedst: 3
Teknisk stand (1-5) 5=bedst: 3
Kategorier:

Landbrugs- & skovbrugsmaskiner

,
 

Skovmaskiner
Rækkegående frontmonteret harve.  
Hydraulisk bredde regulering. 
Brugt til renholdelse mellem skov ny plantning. 
Kan også bruges til renholdelse i gartnerier. 
Sammen klappelig så bredden bliver maximum 2.5 meter for transport. 

Se flere billeder og informationer - samt andre auktioner hos hiện liên lạc ABC Rækkegående harve - til renholdelse i nyplantninger
Fabrikat: ABC
Modell: Rækkegående harve
Anteckning: - til renholdelse i nyplantninger
Årsmodell: Okänd
Timmar cirka: Okänd
Däck återstår %: 50
Bredd m: 2.50
Transportmått (L x B x H) m: 4.20 x 2,20 x 1.20
Vikt kg cirka: 2 000
Vikt är en utvärdering och är icke bindande: Ja
Visuellt granskad men inte testad helt i alla funktioner: Ja
Visuellt betyg (1-5) 5=bäst: 3
Tekniskt betyg (1-5) 5=bäst: 3
Kategorier:

Lantbruks- & skogsmaskiner

,
 

Skogsmaskiner
Radframmonterad harv. Hydraulisk breddreglering. Används för rengöring mellan skogsnyplantering. Kan även användas för rengöring i plantskolor. Vik ihop så att bredden blir max 2,5 meter för transport. Se fler bilder och information - samt andra auktioner på hiện liên lạc ABC Rækkegående harve - til renholdelse i nyplantninger
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!

Các quảng cáo tương tự